پرش به محتوای اصلی

پیگیری دریافت کارت ملی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پیگیری دریافت کارت ملی
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال كشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین