پرش به محتوای اصلی

بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
نام دستگاه اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین