پرش به محتوای اصلی

کمیسیون پزشکی

عنوان خدمات کمیسیون پزشکی
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین