پرش به محتوای اصلی

فعال سازی گوشی

عنوان خدمات فعال سازی گوشی
نام دستگاه اجرایی وزارت صنعت
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین