پرش به محتوای اصلی

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

شهروندان می توانند از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنند. درخواست شهروندان به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در امانه به نشانی زیر ثبت و منتشر خواهد شد.