خدمات دولت الکترونیک

ارائه خدمات دولتی در قالب خدمات مستقیم استعلامی و سامانه‌های ملی استانی به شهروندان دربستر و زیرساخت واحد.

آمار سامانه‌های ملی

آمار پنجره ملی

آمار دسترسی آزاد اطلاعات

آمار داده‌های باز

home.nationalStatistic.tab1.numberOfDomesticLicenses
528
تعداد مجوزهای خانگی
home.nationalStatistic.tab1.totalNumberOfUsers
46,146,034
تعداد کل کاربران
home.nationalStatistic.tab1.theNumberOfTradeLicensesProvided
2,831
تعداد مجوزهای صنفی ارائه شده
home.nationalStatistic.tab1.theNumberOfConnectedOperatingDevices
138
تعداد دستگاه‌های اجرایی متصل
home.nationalStatistic.tab1.numberOfConnectedServices
1,922
تعداد خدمات متصل
home.nationalStatistic.tab1.connectionPercentageOfExecutiveDevices
98.7
درصد اتصال دستگاه‌های اجرایی
home.nationalStatistic.tab1.numberOfConnectedStateBanks
10
تعداد بانک های دولتی متصل
home.nationalStatistic.tab1.theNumberOfConnectedUniversitiesAndScientificAndResearchCenters
243
تعداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی متصل
home.nationalStatistic.tab1.theNumberOfHospitalAppointmentCenters
180
تعداد مراکز نوبت دهی بیمارستانی