عنوان خدمات ارائه خدمات تجاری سازی محصولات و خدمات فاوا آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان های دولتی و دانشگاه ها ، اساتید ، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شرکتهای دانش بنیان
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی
عنوان خدمات ارائه خدمات تجاری سازی محصولات و خدمات فاوا
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان های دولتی و دانشگاه ها ، اساتید ، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شرکتهای دانش بنیان
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

تجاری سازی محصولات و خدمات فاوا + مستندات دیجیتال (مشاوره و رایزنی در خصوص نحوه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه)

1-انتقال دانش فنی از مرکز به خارج
2-انتقال دانش فنی به مرکز
3-تفاهم نامه
4-ثبت اختراعات