عنوان خدمات حمایت از اختراعات و نو آوریها آدرس وبگاه http://idea.moe.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم ارائه توضیحات مورد نیاز به همراه مستندات تائید کننده . قوانین و مقررات بالادستی قوانین مرتبط با حمایت از مخترعان و مبتکران
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی
عنوان خدمات حمایت از اختراعات و نو آوریها
آدرس وبگاه http://idea.moe.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم ارائه توضیحات مورد نیاز به همراه مستندات تائید کننده .
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مرتبط با حمایت از مخترعان و مبتکران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

مخترعان و نوآوران ایده های خود را که مرتبط با حوزه آب و برق می باشد به وزارت نیرو منعکس می نمایند سپس موارد توسط واحدهای زیر مجموعه وزارت نیرو از منظر امکان پذیری فنی و اجرایی بررسی شده و درصورت تائید مورد حمایت قرار میگیرند.

1-دریافت طرح توسط دبیرخانه طرح های نوآورانه
2- بررسی مدارک دریافتی توسط
3- ارجاع به کمیته های تخصصی توسط دبیرخانه
4- نظرخواهی متخصصان و خبرگان موضوع و برگزاری جلسه‌ی کمیته تخصصی
5-بررسی نهایی طرح و در صورت تائید عقد قرارداد با شرکت بهره بردار