عنوان خدمات ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور آدرس وبگاه http://isn.moe.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین کلیه کاربران درون سازمانی (صنعت آب و برق) و برون سازمانی
مدارک لازم فاز 1 و 2 سند شرح خدمات طراحی و استقرار سیستم های نظام آمارهای ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور(مرکز آمار آیران)، فاز 1 و 2 سند رویه نظارت بر طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور(مرکز آمار آیران)، کتاب مدیریت آمار در سازمان ها (فصل6) عل قوانین و مقررات بالادستی ماده 6 برنامه ملی آمار موضوع ماده 56 برنامه چهارم توسعه، برنامه آمار وزارت نیرو (90تا 94) ، نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو و..
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی-پست الکترونیک
الکترونیکی-تلفن همراه(برنامه کاربردی)
عنوان خدمات ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور
آدرس وبگاه http://isn.moe.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین کلیه کاربران درون سازمانی (صنعت آب و برق) و برون سازمانی
مدارک لازم فاز 1 و 2 سند شرح خدمات طراحی و استقرار سیستم های نظام آمارهای ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور(مرکز آمار آیران)، فاز 1 و 2 سند رویه نظارت بر طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور(مرکز آمار آیران)، کتاب مدیریت آمار در سازمان ها (فصل6) عل
قوانین و مقررات بالادستی ماده 6 برنامه ملی آمار موضوع ماده 56 برنامه چهارم توسعه، برنامه آمار وزارت نیرو (90تا 94) ، نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو و..
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی-پست الکترونیک
الکترونیکی-تلفن همراه(برنامه کاربردی)

ارائه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق

1- ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور