فهرست دیگر خدمات دستگاه

عنوان خدمات ارائه خدمات فنی،تخصصی کاشت،داشت،برداشت و پسازبرداشت محصولات باغی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین بهره برداران باغبانی
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، چشم انداز بیست ساله کشور افق 1404
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی
عنوان خدمات ارائه خدمات فنی،تخصصی کاشت،داشت،برداشت و پسازبرداشت محصولات باغی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین بهره برداران باغبانی
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، چشم انداز بیست ساله کشور افق 1404
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

1- ثبت وضعیت موجود عوامل موثر در تولید1- ثبت وضعیت موجود عوامل موثر در تولید اقتصادی محصولات باغبانی
2- ارائه راهکارهای فنی- اجرایی در تولید اقتصادی محصولات باغبانی
3-اعلام نیاز و بکارگیری ابزار، لوازم، تجهیزات و ماشین آلات در تولید اقتصادی محصولات باغبانی
4- اعلام نیاز سوخت ماشین های کشاورزی (درخواست، ثبت نامه، تائید و ...)