عنوان خدمات خدمات الکترونیکی پزشک خانواده آدرس وبگاه http://iehs.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
عنوان خدمات خدمات الکترونیکی پزشک خانواده
آدرس وبگاه http://iehs.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است