عنوان خدمات جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی آدرس وبگاه http://www.mjazb.ir/detail/News/69
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین کلیه متقاضیان جذب بصورت هیات علمی و متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و قطعی
مدارک لازم ارسال پرونده یا نامه از دانشگاههای علوم پزشکی – کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی – پایان خدمت قوانین و مقررات بالادستی مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی- ارسال پستی
عنوان خدمات جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی
آدرس وبگاه http://www.mjazb.ir/detail/News/69
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین کلیه متقاضیان جذب بصورت هیات علمی و متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و قطعی
مدارک لازم ارسال پرونده یا نامه از دانشگاههای علوم پزشکی – کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی – پایان خدمت
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی- ارسال پستی

تشکیل کمیته سیاستگذاری، راه اندازی وگسترش رشته های تخصصی، فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی جدید هر دو ماه یکبار