عنوان خدمات توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه آدرس وبگاه http://tp.tarh.behdasht.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین فارغ التحصیلان پزشک و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
مدارک لازم اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه محل فراغت از تحصیل قوانین و مقررات بالادستی بر اساس 17 ماده تعریف شده در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
عنوان خدمات توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه
آدرس وبگاه http://tp.tarh.behdasht.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین فارغ التحصیلان پزشک و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
مدارک لازم اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه محل فراغت از تحصیل
قوانین و مقررات بالادستی بر اساس 17 ماده تعریف شده در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

نرم افزار تحت وب کشوری جهت ثبت نام پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و تقسیم عادلانه و معرفی آنان به دانشگاه های علوم پزشکی

<p>آماده سازی دوره جهت ثبت نام پزشکان -ثبت نام توسط پزشکان -بررسی و تائید اطلاعات دریافت شده -تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ,و اعلام اسامی</p>
دریافت فرآیند گردش کار