عنوان خدمات خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب آدرس وبگاه http://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین دانش آموزان، معلمان و مربیان، اولیاء دانش آموزان
مدارک لازم توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش قوانین و مقررات بالادستی توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
هزینه خدمت 100000 شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)
غیرالکترونیکی(سایر:نبود سیستم یکپارچه ارائه آموزش الکترونیکی)
عنوان خدمات خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب
آدرس وبگاه http://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین دانش آموزان، معلمان و مربیان، اولیاء دانش آموزان
مدارک لازم توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
قوانین و مقررات بالادستی توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
هزینه خدمت 100000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)
غیرالکترونیکی(سایر:نبود سیستم یکپارچه ارائه آموزش الکترونیکی)

برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی طرح فرهنگ سازی مدیریت منابع آب در میان دانش آموزان

شناسایی مخاطبان طرح
طراحی ارکان طرح
تبیین الزامات اجرایی طرح
طراحی چارچوب و فرایند اجرای طرح
محاسبه شاخص­ها و تعیین هزینه ها و اعتبارات به تفکیک استان­ها
تعیین برنامه زمان بندی طرح
تعیین شرایط گزینش مشاوران استانی
تعیین شرح وظایف مشاور ان استانی
ارتباط موثر با وزارت آموزش و پرورش از طریق تسهیل در عقد موافقت­نامه با ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها
راهبری و آموزش شرکت­های مشاور استانی
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی( پیگیری امور اجرایی در سطح ستاد و استان­ها در طول مدت اجرای طرح، برگزاری جلسات دوره­ای در سطح ستاد با حضور ارکان مرتبت، بازدیدهای نظارتی از روند اجرای طرح در استان­ها، طراحی نظام ارزشیابی از دانش­آموزان، اخذ گزارش­های استانی و بررسی و ارائه راه حل درخصوص رفع چالش­ها و موانع، تدوین نظام ناجیان آب، ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت­های برتر در اجرای طرح)