عنوان خدمات ارائه سرویس FX آدرس وبگاه http://www.tic.ir/#services
نام دستگاه اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز
مدارک لازم 1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت. قوانین و مقررات بالادستی طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 03/10/1385و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 23/1/1394 سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - ارسال پستی
عنوان خدمات ارائه سرویس FX
آدرس وبگاه http://www.tic.ir/#services
نام دستگاه اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز
مدارک لازم 1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت.
قوانین و مقررات بالادستی طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 03/10/1385و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 23/1/1394 سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - ارسال پستی

ارائه کانال تلفنی 64 KB/S بین نقطه AوB جهت سرویس FX که بدون نیاز به گرفتن کد بین شهری ارتباط برقرار گردد.

1- درخواست سرویس
2-بررسی سرویس درخواستی
3-بررسی امکانات سرویس درخواستی
4-بررسی درخواست به لحاظ امنیتی
5-انعقاد قرارداد واخذ امضاء های مجاز
6-بررسی امکانات و صدور طرح
7-ارائه سرویس درخواستی
8-بهره برداری از سرویس دایری
دریافت فرآیند گردش کار