فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت آدرس وبگاه http://crm.1590.ir
نام دستگاه اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین مردم ، پزشکان و پیراپزشکان
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی به استناد بند (ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-(تلفن گویا )-( مراکز پیام کوتاه)
عنوان خدمات فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت
آدرس وبگاه http://crm.1590.ir
نام دستگاه اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مردم ، پزشکان و پیراپزشکان
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی به استناد بند (ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-(تلفن گویا )-( مراکز پیام کوتاه)

2- دریافت اسناد تکمیلی تقاضای شرکت در مزایده خریداران
دریافت فرآیند گردش کار