عنوان خدمات مبادله زندانیان آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین زندانیان
مدارک لازم آئین نامه سازمان و دستورالعمل و فرمهای لازم، مکاتبات با وزارت خارجه مربوط به تبادل زندانی قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
هزینه خدمت 40000 شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)
عنوان خدمات مبادله زندانیان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان
مدارک لازم آئین نامه سازمان و دستورالعمل و فرمهای لازم، مکاتبات با وزارت خارجه مربوط به تبادل زندانی
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
هزینه خدمت 40000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)

مبادله زندانی با کشورهای دیگر