عنوان خدمات ارائه خدمات پایش آلودگی های صنعتی ، غیرصنعتی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین 1-آزمایشگاههای معتمد، واحدهای صنعتی و غیر صنعتی 2- واحدهای صنعتی و غیر صنعتی،سایر ارگانها مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها
مدارک لازم 1-فرم های نظارتی-قرارداد خود اظهاری
2- ارائه دلیل یا توضیحات لازم جهت انجام پایش غیر اظهاری (در قالب قرارداد –ابلاغ –درخواست)
قوانین و مقررات بالادستی 1-ضوابط و فرایندهای مندرج در مجموعه شیوه‌نامه‌های خوداظهاری-بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم
2- ماده 30 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات ارائه خدمات پایش آلودگی های صنعتی ، غیرصنعتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین 1-آزمایشگاههای معتمد، واحدهای صنعتی و غیر صنعتی 2- واحدهای صنعتی و غیر صنعتی،سایر ارگانها مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها
مدارک لازم 1-فرم های نظارتی-قرارداد خود اظهاری
2- ارائه دلیل یا توضیحات لازم جهت انجام پایش غیر اظهاری (در قالب قرارداد –ابلاغ –درخواست)
قوانین و مقررات بالادستی 1-ضوابط و فرایندهای مندرج در مجموعه شیوه‌نامه‌های خوداظهاری-بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم
2- ماده 30 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

1- خود اظهاری در پایش آلودگی های صنایع
2- غیرخود اظهاری در پایش آلودگی
3-ثبت نتایج پایش های انجام شده(ارائه نتایج پایشهای زیست محیطی به متقاضیان ضمن تعیین حق دسترسی به اطلاعات و تمایز گیرندگان)

فرایند شناسایی آزمایشگاه معتمد توانمند و ثبت قرارداد خود اظهاری
فرایند ثبت قرارداد فیمابین صنعت و آزمایشگاه معتمد
فرایند اعلام برنامه نمونه برداری یکماهه آتی
فرایند ثبت عملیات نمونه برداری
فرایند ثبت نتایج آنالیزها
ارائه مستندات ،دستور کارها و ابلاغیه ها