فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین مجریان پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز
رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز
رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قوانین و مقررات بالادستی قانون سیاستهای اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره برداری، سند چشم انداز
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی
عنوان خدمات اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین مجریان پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز
رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر اجرای طرحهای جنگل کاری و توسعه فضای سبز
رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قوانین و مقررات بالادستی قانون سیاستهای اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره برداری، سند چشم انداز
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی

تهیه طرح جنگل کاری اقتصادی و فضای سبز مبتنی بر آبیاری دیم از طریق پیمانکاران و اجرای آن توسط پیمانکاران و مجریان واجد شرایط با نظارت اداره کل منابع طبیعی و توسعه فضای سبز مشارکتی