فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح زراعت چوب آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین عموم مردم (افراد دارای زمین و آب برای زراعت چوب)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملیافراد
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت
مدارک مربوط به نماینده معرفی شده از دستگاهها،درخواست کتبی،ارائه کتابچه طرح مصوبه اداره جنگل کاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان-مالکیت معتبر عرصه اجرای طرح
معرفی نامه و ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قوانین و مقررات بالادستی (بند ب )ماده148قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و ماده 8 و 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور
هزینه خدمت رایگان شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات اجرای طرح زراعت چوب
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین عموم مردم (افراد دارای زمین و آب برای زراعت چوب)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملیافراد
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت
مدارک مربوط به نماینده معرفی شده از دستگاهها،درخواست کتبی،ارائه کتابچه طرح مصوبه اداره جنگل کاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان-مالکیت معتبر عرصه اجرای طرح
معرفی نامه و ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قوانین و مقررات بالادستی (بند ب )ماده148قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و ماده 8 و 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

طرحی است حمایتی با هدف تولید چوب(مصارف مختلف صنعتی و ...) و کاهش فشار بهره برداری از سطح جنگل طبیعی کشور توسط زارعین و با بسته های حمایتی از جمله پرداخت کمک های فنی و اعتباری و تامین نهال یارانه دار و اعمال پوشش بیمه اجرا می گردد.

1- اجرای طرح زراعت چوب
2-اعطای کمک های فنی و اعتباری به مجریان طرح
دریافت فرآیند گردش کار