عنوان خدمات ازدواج آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین زوجینی که ازدواج شرعی نموده اند • هرکس که برای مقامات کشور محل اقامت نیاز به گواهی داشته باشد
مدارک لازم به زیر خدمت ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه و صدور گواهی تجرد که به پیوست است مراجعه شود قوانین و مقررات بالادستی پیوست زیر خدمتها
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت
عنوان خدمات ازدواج
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زوجینی که ازدواج شرعی نموده اند • هرکس که برای مقامات کشور محل اقامت نیاز به گواهی داشته باشد
مدارک لازم به زیر خدمت ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه و صدور گواهی تجرد که به پیوست است مراجعه شود
قوانین و مقررات بالادستی پیوست زیر خدمتها
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

ثبت ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد و صدور گواهی تجرد برای ایرانیان عازم یا مقیم خارج از کشور