عنوان خدمات ثبت ولادت اتباع ایرانی خارج از کشور آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=29
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین اعلام کنندگان واقعه ولادت دارای سمت قانونی
مدارک لازم 1- اصل شناسنامه¬های پدر و مادر .2 - اصل گواهی ولادت خارجی صادره توسط مقامات کشور محل ولادت طفل3-در صورت عدم امکان مراجعه والدین ،مراجعه وکیل منسوب هریک از آنان اصل وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل قوانین و مقررات بالادستی مواد 12 و13و 15 و16 قانون ثبت احوال و دستور العمل های مربوطه و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)
عنوان خدمات ثبت ولادت اتباع ایرانی خارج از کشور
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=29
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعلام کنندگان واقعه ولادت دارای سمت قانونی
مدارک لازم 1- اصل شناسنامه¬های پدر و مادر .2 - اصل گواهی ولادت خارجی صادره توسط مقامات کشور محل ولادت طفل3-در صورت عدم امکان مراجعه والدین ،مراجعه وکیل منسوب هریک از آنان اصل وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل
قوانین و مقررات بالادستی مواد 12 و13و 15 و16 قانون ثبت احوال و دستور العمل های مربوطه و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

تنظیم سندهویتی و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور- اتباع ایرانی در خارج از کشور می توانند برای دریافت شناسنامه جهت فرزندانشان که در خارج از کشور بدنیا آمده اند به کنسولی ایران در محل اقامت و سکونت خود مراجعه نمایند.

<p>1-مراجعه هریک از والدین یا وکیل آنها 2-اخذ و بررسی صحت و اصالت مدارک 3-تنظیم سند هویتی(ولادت) 4- صدور شناسنامه 5-اخذ رسید و تحویل شناسنامه به هریک از والدین با وکیل منسوب از طرف آنها</p>