عنوان خدمات خدمات مبتنی بر مراکز شبانه روزی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین معلولان ( جسمی حرکتی و ذهنی ) سالمندان و بیماران روانی مزمن.افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی, کودکان بی سرپرست
مدارک لازم معرفی نامه/ متقاضی آزاد - قوانین و مقررات بالادستی بند الف و ب ماده 3 و ماده 10 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان -ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه- آئین‌نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن در برنامه چها
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات خدمات مبتنی بر مراکز شبانه روزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین معلولان ( جسمی حرکتی و ذهنی ) سالمندان و بیماران روانی مزمن.افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی, کودکان بی سرپرست
مدارک لازم معرفی نامه/ متقاضی آزاد -
قوانین و مقررات بالادستی بند الف و ب ماده 3 و ماده 10 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان -ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه- آئین‌نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن در برنامه چها
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

آموزش و اشاعه قرآن در خانه ویژه فرزندان
- ارائه خدمات تربیتی به کودکان و نوجوانان با مشکلات عاطفی- رفتاری در خانه های تربیتی
- حمایتی– آموزشی کودک و خانواده
- مبتلایان به اختلال هویت جنسی
- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی به معلولان ذهنی(نگهداری ، مراقبتی و توانبخشی در ابعاد پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی )
- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی به معلولان جسمی حرکتی(نگهداری ، مراقبتی و توانبخشی در ابعاد پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی )
- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی به سالمندان(نگهداری ، مراقبتی و توانبخشی در ابعاد پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی )
- مراکز نگهداری توانبخشی شبانه روزی حفاظت شده قضایی (نام مرکز است خدمت نیست)
- مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه روزی ،شبانه روزی نیمه راهی (مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشی) در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی و حمایتی
- خانه های کوچک معلولان ذهنی( پناهگاهی ) ویژه معلولان ذهنی با معلولیت خفیف افراد مجهول الهویه یا بی سرپرست
- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به صورت حضوری، تلفنی و در فضای مجازی (مشاوره خانواده به منظور کاهش طلاق)
- ارائه حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا ‏*
- ارائه خدمات مشاوره ژنتیک ( قبل از ازدواج ،قبل از بارداری وبرای افراد در معرض خطر توسط پزشکان آموزش دیده)

1- مراجعه به صورت خود معرف یا ارجاع خدمت گیرنده از سایر ارگانها و تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی
2- بررسی در کمیته مربوطه جهت تصمیم گیری
3-ارائه خدمت مربوطه
4_ پی گیری پس از ترخیص تا زمان حصول اطمینان از شرایط امن خدمت گیرنده