عنوان خدمات خدمات مبتنی بر مراکز روزانه آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین پذیرش شدگان در مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی افراد کم بینا افراد معلول و خانواده های آنان معتادان
مدارک لازم معرفی نامه/ متقاضی آزاد قوانین و مقررات بالادستی اصل دهم، اصل بیست و یکم، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور. 3- سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور. 4- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389 – 1394). 5- قانون ساختار نظا
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات خدمات مبتنی بر مراکز روزانه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین پذیرش شدگان در مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی افراد کم بینا افراد معلول و خانواده های آنان معتادان
مدارک لازم معرفی نامه/ متقاضی آزاد
قوانین و مقررات بالادستی اصل دهم، اصل بیست و یکم، اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور. 3- سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور. 4- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389 – 1394). 5- قانون ساختار نظا
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ارائه خدمات حمایتی- توانمندسازی در مجتمع های خدمات بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی به زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت پوشش
- توسعه برنامه مراقبت از کودکان در خانواده از طریق مراکز غیردولتی
- بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
- مراقبت از دختران در معرض آسیب های اجتماعی در خانه سلامت
- مراقبت از کودکان خیابانی
- ارائه خدمات مراقبتی در خانه¬های امن
- ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان ذهنی ( اعزام تیم توانبخشی پزشکی ، توانبخشی آموزشی و توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
- ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان جسمی حرکتی( اعزام تیم توانبخشی پزشکی ، توانبخشی آموزشی و توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
- ارائه خدمات توانبخشی در منزل به سالمندان( اعزام تیم توانبخشی پزشکی ، توانبخشی آموزشی و توانبخشی اجتماعی برحسب نیاز)
- ارائه خدمات پیگیری توانبخشی و درمان در منزل بیماران روانی مزمن (مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشی) در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی و حمایتی
- توانبخشی مبتنی بر خانواده (خدمات مراقبتی بهداشتی ، وضعیت دهی ، مراقبت در تخت ، جابجایی و روش های ساده توانبخشی )
- ارائه خدمات آموزشی توانبخشی در مراکز روزانه به سالمندان، معلولان، بیماران روانی مزمن و افراد با اختلالات طیف اتیسم
- ارزیابی حرفه ای و هدایت شغلی جوامع هدف
- ارزیابی و ارائه خدمات توانبخشی به افراد کم بینا LOW VISION
- ارائه خدمات حرفه ای در کارگاه های تولیدی حمایتی
- خدمات توانپزشکی
- خدمات آموزش حرفه ای در مراکز غیردولتی به معلولین نیازمند مهارت آموزی

1- ثبت در خواست
2- مصاحبه تخصصی مددکار جهت تصمیم گیری
3- ارائه خدمات تخصصی