فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته ) آدرس وبگاه http://maritimeaffairs.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین شرکت های کشتیرانی، سازمان ها و ارگانهای دریایی درخواست کننده بهره برداری از تجهیزات رادیویی
مدارک لازم فرم درخواست ، مشخصات تجهیزات رادیویی مورد درخواست ،‌گزارش توجیهی و شرح کامل مشخصات عملیات اجرایی قوانین و مقررات بالادستی مقررات مرتبط در ITU و مرجع ملی ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)
عنوان خدمات صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته )
آدرس وبگاه http://maritimeaffairs.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین شرکت های کشتیرانی، سازمان ها و ارگانهای دریایی درخواست کننده بهره برداری از تجهیزات رادیویی
مدارک لازم فرم درخواست ، مشخصات تجهیزات رادیویی مورد درخواست ،‌گزارش توجیهی و شرح کامل مشخصات عملیات اجرایی
قوانین و مقررات بالادستی مقررات مرتبط در ITU و مرجع ملی ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)

با عنایت به بند 6 ماده 3 آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی ( در خصوص اداره شبکه های مخابراتی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) هر گونه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در باند دریایی جهت تماس با بنادر و کشتی ها می بایست تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ( اداره کل عملیات و ایمنی دریایی) تحت عنوان تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی صورت پذیرد .
کلیه بهره برداران از تجهیزات رادیویی در باند دریایی می بایست تائیدیه بهره برداری را از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ و سپس نسبت به اخذ پروانه رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه نمایند .

1- ارسال درخواست متقاضی
2- استعلام از بندر متناظر
3- بررسی در کمیته مخابرات دریایی
3- صدور / عدم صدور تایدییه بهره بردار
دریافت فرآیند گردش کار