فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت تاسیس مرکز آموزش دریانوردی
مدارک لازم موافقت اصولی و نهایی- ثبت تاسیس شرکت آموزشی دریانوردی- ارائه مستندات گواهینامه سیستم کیفیت قوانین و مقررات بالادستی قوانین ملی- دستورالعملهای مصوب سازمان بنادر و دریانوردی و کنوانسیون STCW
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)
عنوان خدمات صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت تاسیس مرکز آموزش دریانوردی
مدارک لازم موافقت اصولی و نهایی- ثبت تاسیس شرکت آموزشی دریانوردی- ارائه مستندات گواهینامه سیستم کیفیت
قوانین و مقررات بالادستی قوانین ملی- دستورالعملهای مصوب سازمان بنادر و دریانوردی و کنوانسیون STCW
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی