فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات سوخت رسانی به شناورها آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1-گواهینامه ثبت شناور
2-گواهینامه ایمنی
3- برگ اجازه حرکت شناور
قوانین و مقررات بالادستی قوانین ملی - قوانین شرکت ملی نفت ایران
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)
عنوان خدمات سوخت رسانی به شناورها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1-گواهینامه ثبت شناور
2-گواهینامه ایمنی
3- برگ اجازه حرکت شناور
قوانین و مقررات بالادستی قوانین ملی - قوانین شرکت ملی نفت ایران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)

درصورت نیاز شناورها به سوخت ، نماینده شرکت کشتیرانی مربوطه، تقاضایی را به مسئول سوخت رسان اداره امور دریایی ارائه نموده و شرکت مربوطه طی معرفینامه ایی از طرف این اداره، به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی معرفی گردیده و سوخت شناور توسط تانکرها به بارج بندر انتقال یافته و طی یک برنامه منظم و مدون به شناورتحویل میگردد.

1-درخواست نماینده شناور
2-تحویل مدارک از طریق خدمات دریایی
3-ارائه مدارک به سامان سوخت
4- دریافت سوخت
دریافت فرآیند گردش کار